Ammattiyhdistäytymisen oikeus ja lakko-oikeudet

By Musiikintoistajat

Oikeus liittyä ammattiyhdistykseen

Esimerkiksi Euroopan unionin perusoikeuskirja takaa jokaiselle oikeuden rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja yhdistymisvapauteen kaikilla tasoilla erityisesti poliittisessa, ammattiyhdistys- ja yhteiskunnallisessa toiminnassa, mihin sisältyy, että jokaisella on oikeus perustaa yhdessä muiden kanssa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin etujensa puolustamiseksi. Lisäksi unionin tason poliittiset puolueet myötävaikuttavat unionin kansalaisten poliittisen tahdon ilmaisemiseen.

Jokaisella on siis oikeus muodostaa ammattiyhdistys ja liittyä valintansa mukaan ammattiyhdistykseen taloudellisten ja sosiaalisten etujensa edistämiseksi ja suojelemiseksi. Tätä valintaa sääntelevät ainoastaan kyseisen yhdistyksen säännöt. Tämän oikeuden käyttämiselle ei saa asettaa mitään muita rajoituksia kuin ne, joita on määrätty lailla ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa valtion turvallisuuden tai yleisen järjestyksen etujen kannalta tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojelemisen kannalta. Kenenkään ei siis ole pakko liittyä esimerkiksi työpaikallaan suositeltuun ammattiyhdistykseen, mutta halutessaan ei voi olla mitään estettäkään siihen liittymiselle. Suomessa kuuluminen johonkin ammattiyhdistykseen on hyvin yleistä. Ammattiyhdistykset valvovat työpaikkojen työoloja ja edistävät näin työntekijöiden etuja.

Ammattiyhdistyksellä on oikeus perustaa kansallisia liittoja tai keskusliittoja. Näillä taas on oikeus muodostaa kansainvälisiä ammattiyhdistysjärjestöjä tai liittyä sellaisiin. Ammattiyhdistyksillä on oikeus toimia vapaasti ilman muita rajoituksia kuin mitä on määrätty lailla tai mitkä ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa tai yleisen järjestyksen tai muiden oikeuksien ja vapauksien kannalta.

Ammattiyhdistyksillä ja työntekijöillä on lakko-oikeus kansallisen lainsäädännön rajoissa.

Työtaisteluoikeus ja lakko-oikeus

Työtaisteluoikeus ja lakko-oikeus ovat työntekijöiden työtaisteluoikeuteen kuuluvia oikeuksia. Varsinaisia perusoikeuksia kyseiset oikeudet eivät ole, mutta ne kuitenkin liittyvät hyvin läheisesti perusoikeuksiin kuuluviin ammatillisen yhdistymisvapauteen ja järjestäytymisvapauteen.

Työtaisteluoikeus ja lakko-oikeus ovat työntekijöille kuuluvia niin sanottuja kollektiivisia vapausoikeuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yksittäinen työntekijä ei näitä oikeuksia pysty käyttämään muutoin kuin joukkoluonteisten painostustoimien, kuten työnseisauksen yhteydessä. Tällöin työtaistelutoimenpiteen osapuolena yleisimmin ovatkin työmarkkinajärjestöt työntekijöiden puolelta ja työnantajapuolella osapuolena voikin olla yksittäinen työnantaja tai käytännössä katsoen työnantajayritys.

Työtaisteluoikeuden ja lakko-oikeuden mahdollistamat toimet on kuitenkin suoritettava niin, että ne eivät ole lainvastaisia. Esimerkiksi työtaisteluoikeudelle omat rajansa asettavat työrauhavelvollisuutta koskeva lainsäädäntö ja työriitojen sovittelua koskevat säännökset.

 Kategoria: Uncategorized

Jätä vastaus